Aandachtspunten

ALGEMENE REGELS

Voor deelname aan de bondsconcoursen is een aantal regels opgesteld.

Inschrijving  
Dit kan zowel schriftelijk als online. Zie de inschrijfformulieren aan de rechterzijde van onze website. De ledenlijst gelijktijdig meesturen. Bij inschrijving verklaart uw vereniging zich te onderwerpen aan het voor dit concours dan geldende concours reglement.

Aantal deelnemers  
Er kunnen hooguit 14 verenigingen deelnemen per concoursdag. De volgorde van binnenkomst inschrijfformulier is bepalend. Indien een vereniging zich van het concours terugtrekt na sluitingsdatum, vervalt het inschrijfgeld aan de MGD. Partituren van de werken dient men zelf te kopen of te huren en in drievoud op de concoursdag in te leveren (géén kopieën). Elk orkest dient het slagwerk te gebruiken dat de organisatie beschikbaar stelt (zie lijst). Lessenaars dient u zelf mee te nemen voor uw inspelen / optreden.

FESTIVALDEELNAME


Orkesten krijgen de mogelijkheid om als festivaldeelnemer in te schrijven voor een concertconcours. Dat wil zeggen dat men meedoet aan het concours en een vrij programma uitvoert. Het programma bestaat uit een inspeelwerk (koraal of mars), een werk naar keuze, zoals bijvoorbeeld uit het groot repertorium en een vrij werk (bv. lichte muziek en/of een werk met een solist). De jury die aanwezig is op het concertconcours beoordeelt het optreden zonder verder punten toe te kennen.

Niveau/tijdsduur
Het staat de deelnemers vrij om zelf te bepalen in welke divisie wordt ingeschreven en welk programma/werken zij spelen. De tijdsduur van het programma bedraagt voor alle verenigingen minimaal 15 en maximaal 30 minuten.

Festivalresultaat

  • De uitslag van het festival geldt niet voor promotie/degradatie etc.
  • De resultaten behaald op een festival, zijn niet van invloed op een KNMO-bondsconcours waaraan een vereniging deelneemt. Het resultaat van deelname aan een festival kan daarom niet dienen als vergelijkingsgraad met het resultaat van een concours.
  • De verenigingen die deelnemen aan dit festival gekoppeld aan het concertconcours krijgen éénmalig twee jaar uitstel van de verplichte reguliere concertconcoursdeelname.


CONCOURSDEELNAME

Inspeelwerk
Voorafgaande aan de uitvoering van het te beoordelen repertoire mag het orkest een vrij te kiezen inspeelwerk van maximaal vijf minuten spelen. De tijd die gebruikt wordt voor dit inspeelwerk, telt mee als onderdeel van de totale speeltijd.

Te beoordelen onderdelen 1 t/m 3
Elk deelnemend orkest is verplicht om twee werken uit te voeren uit het Repertorium (te beoordelen onderdelen 1 en 2).
Daarnaast staat het ieder orkest vrij om een geheel vrij te kiezen werk of werken uit te voeren (te beoordelen onderdeel 3).
Alle onderdelen (inspeelwerk en onderdelen 1, 2 en 3 samen) zijn gebonden aan tijdslimieten die per divisie zijn vastgesteld. 
De volgorde van uitvoering is geheel vrij te kiezen. Geef de volgorde wel duidelijk aan op het inschrijfformulier.

Jurybeoordeling 
Van ieder concoursoptreden wordt door elk jurylid een schriftelijk verslag gemaakt.
Naast het oordeel in de vorm van bovengenoemd verslag worden per jurylid twee waarderingen in punten gegeven, behalve in de introductie-divisie.

a. Het te beoordelen onderdeel 1 wordt volgens het zogenoemde tien-rubrieken-systeem gewaardeerd, met een maximum van tien punten per rubriek. Het betreft de volgende rubrieken: 

1. intonatie; 2. Klankvorming;  3. Klankbalans; 4. Techniek; 5. Articulatie; 6. Ritmiek;  7. Samenspel;  8. Dynamiek; 9. Nuancering; 10. Muzikale uitvoering         

b. De te beoordelen onderdelen 2 en 3 worden gezamenlijk gewaardeerd volgens het tien-rubrieken-systeem. Indien een orkest geen gebruik maakt van onderdeel 3, geldt voor deze puntenwaardering alleen onderdeel 2.

Punten worden toegekend in hele en halve punten. Alle toegekende puntenwaarderingen van onderdeel 1 worden bij elkaar opgeteld, gedeeld door het aantal juryleden en bij de uitslag apart vermeld. Vervolgens worden de puntenwaarderingen van programmaonderdelen 2 en (optioneel) 3 bij elkaar opgeteld, gedeeld door het aantal juryleden en eveneens apart vermeld. Ten slotte worden de resultaten van alle onderdelen opgeteld en gedeeld door 2. De uitkomst is het aan het orkest toe te kennen puntenaantal. Dit totaal kan maximaal 100 punten zijn.

Een orkest dat deelneemt in de introductie-divisie ontvangt van de jury, naast de schriftelijke verslagen, geen waardering in punten, maar een bindend advies met vermelding van de (hoogste) divisie waarin het orkest bij een volgend concours mag deelnemen.

Puntenwaardering, promotie, degradatie
De prijstoekenning geschiedt als volgt:
65 punten of meer 3e prijs
70 punten of meer 2e prijs
80 punten of meer 1e prijs
85 punten of meer 1e prijs met promotie
90 punten of meer 1e prijs met promotie en onderscheiding/lof

Een orkest promoveert indien het 85 of meer punten behaalt. Vanaf het volgende kalenderjaar mag het een divisie hoger aan een concertconcours deelnemen.

Vanuit de 1e divisie is geen promotie mogelijk binnen het kader van dit reglement. Wel blijft de mogelijkheid bestaan in de zogeheten concertdivisie (voorheen concertafdeling) uit te komen, nadat een orkest in de 1e divisie drie opeenvolgende keren tenminste 90 punten heeft behaald.

Een orkest degradeert indien het minder dan 70 punten behaalt. Vanaf het volgende kalenderjaar is het verplicht bij concoursdeelname minimaal één divisie lager uit te komen.

MGD Online

Agenda